Regulamin

Regulamin, Zastrzeżenia prawne, SIROWA POLAND Sp. z o.o.

1. Zastrzeżenia prawne

Zebrane na stronach naszej witryny informacje zostały opracowane w bardzo staranny sposób i są przez cały czas poszerzane i aktualizowane. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność treści Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, materialne lub niematerialne szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z umieszczonych na stronach Witryny informacji. Nie ponosimy też odpowiedzialności z tytułu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Witryny. Korzystanie z Witryny odbywa się na osobiste ryzyko użytkownika z wyjątkiem sytuacji, gdy w sposób umyślny lub z rażącym niedbalstwem publikowane są nieprawidłowe informacje. W związku z tym, że nie gwarantujemy braku obecności wirusów komputerowych, od użytkownika oczekuje się podjęcia stosownych środków zabezpieczających w celu zapewnienia własnej ochrony. Mamy prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i zakresie zmian i poprawek do podawanych na stronach witryny informacji bez konieczności powiadomienia przed ich wprowadzeniem ani też po ich wprowadzeniu.

2. Informacje biznesowe i informacje o produktach

Prezentowane na stronach witryny informacje nie są wiążące i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Podanych informacji nie można traktować jako odpowiednika profesjonalnych porad finansowych, medycznych lub innego rodzaju porad specjalistycznych do użycia w ich zastępstwie. Użytkownik nie powinien podejmować działań w oparciu o te informacje bez uprzedniego zasięgnięcia odpowiedniej profesjonalnej porady. Nie jesteśmy również odpowiedzialni za treść tekstów osób trzecich publikowanych na stronach witryny (takich jak sprawozdania finansowe). Odpowiedzialność w tym zakresie leży po stronie poszczególnych autorów opracowań. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, urazy lub straty wynikające z wykorzystania tych informacji.

3. Hiperłącza

Oprócz prezentowania naszych własnych informacji umieszczamy również linki do zewnętrznych stron internetowych. Treść i struktura zewnętrznych stron internetowych pozostają poza naszą kontrolą. Nie zapewniamy, że informacje prezentowane na stronach zewnętrznych witryn są dokładne lub poprawne. Zamieszczone linki nie stanowią również jakiejkolwiek formy aprobaty, wsparcia lub potwierdzenia treści prezentowanych na powiązanych linkami stronach. Za informacje, opinie i fakty prezentowane na powiązanych linkami stronach internetowych odpowiedzialni są poszczególni autorzy tych stron. Powyższa zasada dotyczy w równej mierze komentarzy wpisywanych w księgach gości, formularzach dyskusji i listach mailowych. Nie jesteśmy również odpowiedzialni za bezpieczeństwo techniczne tych linków ani też stron docelowych. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody zaistniałe zarówno na skutek korzystania z informacji na tych hiperłączach jak i korzystania z samych hiperłączy.

4. Korzystanie z witryny, ograniczenie do osobistego i niekomercyjnego użytku

O ile nie określono inaczej, treści zamieszczone w witrynie firmy SIROWA POLAND Sp z o.o. mogą być wykorzystywane tylko do użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, zwielokrotniać, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z witryny firmy SIROWA POLAND Sp z o.o.. Użytkownik może wyświetlać oraz z zastrzeżeniem wyraźnie określonych ograniczeń lub obostrzeń dotyczących konkretnego materiału elektronicznie kopiować, pobierać i drukować fragmenty materiałów z różnych miejsc witryny wyłącznie do własnego użytku o charakterze niekomercyjnym lub w celu złożenia zamówienia w firmie SIROWA POLAND lub zakupu jej produktów. Wszelkie inne sposoby wykorzystywania umieszczonych na stronach witryny materiałów, w tym między innymi modyfikacja, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, ponowna publikacja, wyświetlanie lub przesyłanie treści witryny bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SIROWA POLAND jest surowo wzbronione.

5. Prawa autorskie

Witryna zawiera informacje z pouczeniami o prawach własności i prawach autorskich, których warunki muszą być respektowane i przestrzegane.

6. „Prawa autorskie do logo” i/lub „Znaki firmowe”

Logo i/lub znaki firmowe używane na stronach tej witryny są chronione i mogą być chronione przez ich właściciela/twórcę lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. Firma SIROWA POLAND jest ich właścicielem lub uzyskała pozwolenie na ich użytkowanie na stronach witryny. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (łącznie określane jako „Znaki”) są znakami firmowymi lub zastrzeżonymi znakami firmowymi i stanowią własność firmy SIROWA POLAND lub innych odpowiednich właścicieli, którzy udzielili firmie SIROWA POLAND prawa i licencji do korzystania z nich.

7. „Prawa autorskie do zdjęć” i/lub „Prawa autorskie do obrazów”

Zdjęcia i/lub obrazy użyte na stronach witryny są chronione przez właściciela/twórcę lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. W wymaganych przypadkach firma SIROWA POLAND jest ich właścicielem lub uzyskała zezwolenie/licencję na ich użytkowanie na stronach witryny.

8. „Prawa autorskie do tekstu(-ów)”

Tekst(y) użyte na stronach Witryny są chronione lub mogą być chronione przez ich właściciela/twórcę lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. W wymaganych przypadkach firma SIROWA POLAND jest ich właścicielem lub uzyskała pozwolenie/licencję na ich użytkowanie na stronach Witryny.

9. Zgłoszenia naruszeń prawa autorskiego

Firma SIROWA POLAND szanuje własność intelektualną innych osób. O to samo zwracamy się do naszych użytkowników i osób odwiedzających Witrynę. Osoby, które uważają, że ich dzieło zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, proszone są o dostarczenie firmie SIROWA POLAND określonych poniżej informacji. Należy pamiętać, że zgłoszenie musi dla zachowania swojej skuteczności zawierać wszystkie z poniższych informacji: a) odręczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone; b) opis dzieła chronionego prawami autorskimi, które zdaniem zgłaszającego zostały naruszone; c) opis miejsca, gdzie znajduje się materiał, który w opinii zgłaszającego stanowi naruszenie praw autorskich; d) adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej zgłaszającego oraz wszelkie inne informacje pozwalające firmie SIROWA POLAND skontaktować się ze zgłaszającym; e) oświadczenie zgłaszającego o wyrażanym w dobrej wierze przekonaniu, że na zakwestionowane wykorzystanie nie pozwala właściciel praw autorskich, jego przedstawiciel lub prawo; f) złożone przez zgłaszającego pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczenie, że powyższe informacje, które zostały zawarte w zawiadomieniu, są dokładne i że zgłaszający naruszenie jest właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. Zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich należy kierować: na adres pocztowy podany w punkcie Kontakt i na podany w tym samym punkcie adres poczty elektronicznej (prosimy o wpisanie w temacie „Strona internetowa SIROWA POLAND: zawiadomienie o naruszeniu praw”.)

10. Korzystanie z Witryny

Strony internetowe firmy SIROWA POLAND są udostępniane użytkownikom pod warunkiem zaakceptowania bez modyfikacji podanych w niniejszym dokumencie zasad, warunków i zastrzeżeń. Użytkownik zapewnia, że nie będzie korzystać z Witryny w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem lub zakazanych w ramach niniejszych warunków i obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystanie ze stron witryny SIROWA POLAND oznacza zgodę użytkownika na wszystkie powyższe zasady, warunki i zastrzeżenia.

11. Postanowienia ogólne

Jeżeli jedno lub więcej niż jedno z postanowień niniejszego regulaminu i okaże się obecnie lub w przyszłości nieważne, to wówczas pozostałe postanowienia niniejszego ogólnego regulaminu zachowają pełną ważność i skuteczność.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.